POOLTIPS

Ladda ner våra pooltips som PDF här: Pooltips 2024 – POOLKLOR.COM!

Vattenkemi kan vara svårt!

Som desinfektionsmedel är klor det vanligaste alternativet. Klor förbrukas kontinuerligt, dels genom påverkan av solen samt oxidation av de partiklar som skall oskadliggöras. Därför måste man kontinuerligt tillsätta klor. pH-värdet skall vara 7,2-7,6 i en pool. Om pH-värdet är för lågt (surt vatten) kan det ge ögon- och hudirritation och kan förorsaka korrosion på poolens tillbehör och utrustning. Om det är för högt reduceras kloreffekten och algtillväxten ökar snabbt. Felaktigt pH-värde och hög vattentemperatur i poolen under en längre tid kan även påverka poolduken/ linern negativt.

 • pH högt: basiskt vatten.
 • pH lågt: surt vatten.

Efter vintern:

Om poolen är grön och det fortfarande är kallt så fungerar flytande ”anti alg” bäst.

Torra fläckar och missfärgningar efter vintern botas med flytande ”super descaler”. CAL

Starta badsäsongen så här:

 1. Kontrollera TA- och pH värdet och justera poolvattnet till rätt pH 7,2-7,6 samt 75-120 ppm.
  Om du behöver tillsätta mycket TA+ så använd max 300 g/10 m³ poolvatten åt gången. Du kan behöva vänta några dagar innan du kan tillsätta allt TA+, men du kan redan nu justera pH och börja klorera.
 2. Chock-klora med 50-80 g chockklor per 10 m³ vatten utspätt i en hink.
 3. Mät nästa dag och fortsätt justera alkalinitet (TA), pH & klor.
 4. När nivån fritt klor gått ner till ca 1,0 ppm (mg/l) lägg då multipuckar i skimmern.

Tips: 

 • Chockklor/Snabbklor har en tendens att höja pH-värdet.
 • Långtidsklor/ Multipuckar har en tendens att sänka pH-värdet.
 • Kontrollera klor och pH-värde minst en gång i veckan. Alkalinitet behövs bara testas någon gång per säsong.
 • Chockklorering med snabbklor/ chockklor bör göras några gånger per badsäsong i samband med t ex värmebölja eller hög badfrekvens. Detta för att även eliminera de organismer, bakterier och virus som överlever en låg jämn klorhalt.

Efter badsäsongen:

Avsluta badsäsongen med att pH-justera vattnet till rätt nivå och därefter chockklorera.

Test-produkter:

Teststrips: Ett mycket enkelt sätt att kontrollera pH, klorvärde och alkalinitet är att använda teststrips (och CYA). En remsa doppas i poolvattnet och man jämför färgen på remsans mätytor med färgskalorna på förpackningen. Observera bäst-före-datum. Färgskalorna är inte pålitliga efter detta datum.

Blue Connect Gold: Blue Connect Plus Gold från Fluidras Riiot Labs är en Blueriiot smart enhet som automatiskt analyserar kvaliteten på vattnet. Kombinerat, med gratisappen Blue Riiot Pool & Spa Assistent, informerar systemet användaren hur man balanserar poolen i konkreta, enkla steg.

ICO Mätstation SPA KLOR+WIFI: ICO mätstation mäter automatiskt vattenkvaliteten i ditt Spabad. Den mäter och analyserar en gång i timmen och resultat med rekommendationer visas i applikation i din mobil, pushnotiser skickas om åtgärd behöver göras. De fyra sensorer mäter vattentemperatur, pH värde, Redox (ORP), konduktivitet (salt och mineraler). Redox (ORP) översätts i appen till ungefärlig halt tillgängligt fritt klor/brom.

Pool Lab 2.0 Digital Pool Tester: Pool Lab 2.0 är för digital mätning av 24 parametrar, och den tredubbla mätkyvetten möjliggör snabb provtagning genom att helt enkelt doppa den i vattnet.
Den har både Bluetooth® och Wi-Fi inbyggd för att aktivt ansluta till den kostnadsfria programvaran och appen. Refill tabletter ingår.

 

Klorvärdet:

Kloret finns både som fritt klor och bundet klor. Fritt klor är det verksamma kloret som sköter desinfektionen. Det ideala klorvärdet i din pool ska vara 0,5-1,0 ppm men OK värde är 1,0-3,0 ppm. Har man en mycket hög fri klorhalt visar testsetet felaktiga värden.

Testsetet kan visa för lågt eller normalt värde fast den verkliga halten är enormt hög, tex efter att du chockklorat poolen.

Fritt klor reagerar med föroreningarna i vattnet till bundet klor. Bundet klor är ineffektivt, luktar klor samt orsakar irritationer på huden. Klorlukt, ögonsveda och allergier skylls ofta på att klorhalten är för hög. Detta kan vara sant efter att chockklorering gjorts, men vanligare är att halten av fritt verksamt klor är för låg. Istället har kloret bildat föreningar med främst svettämnen och blivit bundet klor. Dessa föreningar har en stark “badhuslukt” och man luras att tro att klorhalten är för hög, när den istället är för låg och problemet har uppstått p.g.a. för lite klor används eller för hård badbelastning i förhållande till kloreringen skett. Genom att chockklorera med snabbklor/chockklor i vattnet frigörs det bundna kloret och de illaluktande föreningarna (kloraminer) förstörs. Klor förbrukas kontinuerligt, dels genom oxidation av de partiklar som ska oskadliggöras, dels genom nedbrytning med solljus. Därför måste klor tillsättas kontinuerligt, hur mycket klor som åtgår i din pool beror på många faktorer, som t ex badfrekvens, vatten och lufttemperatur, poolens storlek mm.

pH-värdet:

pH-värdet i din pool ska vara 7,2-7,6. Kontrollera pH-värdet i din pool minst en gång i veckan. Om pH-värdet är för högt dosera med 100 gram pH-sänkande kemikalie (pHminus)  per 10 kbm poolvatten, som då ger en justering på ungefär 1/10 enhet. Om pH-värdet är för lågt dosera 100 gram pH-höjande (pHplus) per 10 kbm poolvatten vilket ger en justering på ungefär 1/10 enhet. OBS! dessa justeringar är ungefärliga och kan variera något mellan olika poolvatten. Det är mycket viktigt att pH-värdet i din pool är rätt för om pH-värdet är för lågt kan det ge ögon- och hudirritation samt förorsaka korrosion på polens tillbehör och utrustning. Felaktigt pH-värde i poolen under en längre tid kan även påverka poolduken negativt. Om pH-värdet är för högt reduceras kloreffekten starkt och algtillväxten ökar snabbt. Kalk och metaller faller ut och missfärgar vattnet som kan bli grumligt och mjölkfärgat. Om pH-värdet varierar upp och ned eller är svårt att justera kan du kontrollera alkaliniteten i poolvattnet. Alkaliniteten ska vara mellan 75-120 ppm (miljondelar). Alkaliniteten kan testas med våra teststrips.

Alkaliniteten:

Alkalinitet eller TA (Total Alkalinitet) är ett mått på mängden löst bikarbonat (HCO3-) och karbonat (CO32-) i vattnet. Detta utgör också vattnets buffertförmåga, dvs förmåga att dämpa svängningar i pH. I stället för alkalinitet används ofta benämningen karbonathårdhet. Vätekarbonatjon, detsamma som bikarbonatjon, d.v.s. HCO3-. Att höja alkaliniteten är alltså lätt gjort med natriumbikarbonat eller filtrering över kalk. (Kalk=CaCO3).

Om pH-värdet i din pool är svårt att justera kan det vara ett tecken på att det är för låg alkalinitet i poolvattnet. Ett bra värde på alkaliniteten är 75-120 ppm. Använd kemikalien som heter Alkalinitet plus / Alka + (Natriumbikarkonat).

Att klora med dagsklor (Kalciumhypoklorit) ett tag, höjer också Alkaliniteten (vattnets buffertförmåga). Är problemet det omvända att poolvattnet har hög alkalinitet använd då pH minus alternativt spä ut poolvattnet med kranvatten. Här får Du prova Dig fram med doseringen, ett riktvärde 250 gram per 10m3 poolvatten.
För lågt TA-värde gör vattnet aggressivt med snabba pH-svängningar, aggressivt poolvatten, för både människan och poolens komponeter såsom plast, liner m.m , röda ögon och hudirritation.
För hög TA (total alkalinitet) i poolvattnet ger ett korrosivt vatten, speciellt på betong och kakelfog i gjutna pooler, pH-värdet blir även här svårjusterat, grumligt vatten, kalkutfällningar och röda ögon.

Alkaliniteten behöver inte kontrolleras lika ofta som pH och klor. Skånskt brunnsvatten har ofta hög kalkhalt och hög alkalinitet.


Höjning av TA-värdet är en process som inte skall påskyndas. Tillsätt små mängder natrumbikarbonat var fjärde dag tills rätt TA och pH-värde har uppnåtts.

 

Cyanursyra och klorstabilisator

Hur fungerar cyanursyra?

Beroende på cyanursyrahalten i poolvattnet kan effekten vara positiv eller negativ. Generellt kan man säga: Om mängden inte är för hög är de positiva effekterna mycket önskvärda.

Stabilisator

Cyanursyra bildar bindningar med klor och stoppar detta klor från att träda i kraft omedelbart. Detta innebär att verkanstiden för klor är längre och mer konsekvent. Istället för att agera snabbt och våldsamt verkar klor över tid. Det är därför cyanursyra också kallas en klorstabilisator. Så om du ser en produkt som Steinbachs klorstabilisator är det inget annat än cyanursyra.

UV-skydd

Den andra ganska okända effekten är att cyanursyra skyddar klor från sönderfall när exponeringen för UV-strålar är hög. Särskilt på sommardagar och när solen står i en brant vinkel kommer mycket UV-strålning in i poolvattnet. Denna strålning bryter ner effektivt klor – och det går förlorat utan att ha fyllt sin roll som desinfektionsmedel. Som regel uppstår denna negativa effekt främst i lager nära ytan och kan nå ett djup av cirka en meter. Klorpartiklar som är bundna till cyanursyra löses dock inte. De kan verka försenade. Till exempel sent på eftermiddagen när UV-strålarna minskar igen eller försvinner helt.

Klorstabilisator: Det finns nackdelar om dosen är för hög!

Det är av yttersta vikt att förstå att klor inte desinficerar när det är bundet till cyanursyra. Målet bör vara att endast 20-40 % av kloret buffras i genomsnitt. Definitivt inte längre, annars blir desinfektionseffekten lidande alldeles för mycket!

De viktigaste funktionerna sammanfattade:

 • Om cyanursyrahalten är för låg sker desinfektionen för ojämnt och för snabbt
 • Om det finns för mycket klorstabilisator i vattnet kommer desinfektionsprestandan att minska för mycket
 • Om cyanursyrahalten är för hög kan effektiv desinfektion endast upprätthållas genom att tillsätta mer klor
 • Cyanursyra bryts inte ner av sig själv!

Ansamlingen av cyanursyra i poolen

De goda nyheterna först: Även om klorstabilisator ständigt kommer in i ditt vatten, är de ytterligare mängderna vanligtvis fortfarande ok när du använder klortabletter normalt inom en säsong. Men om du klorerar för mycket eller om du dessutom gör en eller flera chockklorering, så kan det samlas för mycket cyanursyra mot slutet av säsongen. Som ett resultat är det värsta som kan hända att ditt vatten blir grönt, trots att ditt vattens pH-värde är korrekt och det finns tillräckligt med fritt klor. Lösningen? Mät cyanurinvärdet (förkortat ”CYA”) om du är osäker på nivån av cyanursyra i poolen. Observera att många vattentestare inte kan mäta detta värde, men våra teststickor från Blue Connect och till exempel pooltestaren från Poollab som kan mäta detta värde. CYA-värdet uttrycks i delar per miljon. Mellan 8-15 är optimalt – du bör vara försiktig över det. Du kan fortfarande gå upp till 25 eller max 30 om du utför poolvattenvården ordentligt. Men om värdet är över 30 rekommenderar vi starkt att du sänker det. Vi visar dig hur du gör detta nedan.

Sänk CYA-nivån i poolen

Det kan hända att du hör påståenden som detta: ”pH är på 7,0 och klor är på 0,5 . Varför blir min pool fortfarande grön?” Sedan frågar du hur läget är med cyanursyra och som regel står det ”Jag mätte 70 ppm”. Det är alldeles för högt. Detta värde måste snarast minskas! Det är bara dumt: cyanursyra bryts inte ner av sig själv.

För att minska nivån av cyanursyra måste poolen tömmas proportionellt och färskvatten tillsättas.

Decificering:

Snabbklor /chockklor (kalciumhypoklorit 70% klor )

När Du startar upp poolen på våren eller har en nyfylld pool börjar Du med att chockklorera poolvattnet. Chockklorering kan även bli nödvändig under säsongen om du råkat missa kloreringen en tid så att algtillväxten har påbörjats. Algtillväxt märks på att poolväggarna blir hala och därefter börjar poolvattnet bli grumligt. Om Du har en äldre pool med t ex kopparrör eller annan liknande utrustning som kan korrodera så bör Du inte dosera chockklor i skimmern (bräddavlopp). Snabbkloret kan även lösas upp i ljummet vatten och spridas ut över vattenytan. Fyll en hink med ljummet vatten och tillsätt kloret i hinken. Viktigt! Först vatten i hinken, sedan kloret! Snabbklor höjer vattnets pH-värde något. Var försiktiga när Ni hanterar klor, sörj för god ventilation och använd skyddshandskar samt ögonskydd. Höjer vattnets pH-värde något.

Dagsklor

Samma som chockklor. Viktigt! Tillsätt absolut inte på poolens botten! Kloret bleker linern. Höjer vattnets pH-värde något.

Multipuckar/långtidsklor ( puckar 250 gram, Triklorisocyanursyra 90% klor).

Lägg tabletten/tabletterna i skimmerns (bräddavloppets) silkorg, alternativt i en doserare. Långtidskloret är ett högkoncentrerat klorpreparat som är pressat i tablettform. Tabletterna löser upp sig mycket sakta och kan därför tillsättas i poolen med längre intervaller. Långverkansklor kan ej användas till chockklorering. Långverkansklor sänker vattnets pH-värde något. Samma sak gäller för dessa klortabletter som Dagsklortabletterna när det gäller att inte tillsätta dessa på poolens botten. Multipuckarna innehåller även antialgmedel samt har en flockande effekt så att vattnet får en glasklar känsla.

Antialgmedel AstralPool 5 liter

Antialgmedel är verksamt även i kallt vatten, perfekt vid uppstart och kraftig algbeväxt.

Dosering: Läs alltid på etiketten beroende på vilken produkt du köper.

Flockmedel PAC 1 liter

Små partiklar som inte fastnar i filtret, t.ex. järn eller andra ämnen kan ge brunt eller oklart poolvatten. Ibland kan det vara nödvändigt att fälla ut dessa ämnen, detta görs med flockningsmedel.
Använd flockmedel endast med sand eller glas som filtermedia, ej filterbollar.

 

Problem:

Mjölkigt poolvatten:

Åtgärd: Justera pH-värdet och rengör filtret. Kombination av högt pH-värde och hög alkalinitet i kalkrikt vatten kan också göra vattnet mjölkigt. Är kalkhalten hög måste alkaliniteten och pH-värdet justeras ned. Är vattnet fortfarande mjölkigt så innehåller det för mycket kalk. Kalket är nästan omöjligt att filtrera bort så det måste avlägsnas. Gör som vid flockning och stäng av pumpen, låt kalken falla till botten över natten, fyll på till max vattennivå och låt vattenslangen ligga i. Dammsug sedan ut direkt till avloppet (vacum to waste). Vattennivån sjunker snabbt, så förbered, var kvick och fyll på vatten efter hand.

Grönt poolvatten:

Åtgärd: Chockklorera. Orsaken till att vattnet blivit grönt är att alger börjat växa i poolvattnet. Poolväggarna brukar även bli hala i samband med detta. Har du poolvatten kallare än 10 grader, så använd antialg-medel istället för klor.

Brunt poolvatten:

Åtgärd: Använd Flockningsmedel (läs under flockningsmedel). Om Du fyller poolen med vatten t ex från en sjö, älv eller havet kommer det med mycket partiklar. Reningsverket renar dessa partiklar efter en tid. Om Du vill påskynda reningsprocessen kan Du använda flockningsmedel. Vissa partiklar kan behöva fällas ut p.g.a. filtret inte klarar av för små partiklar.

Blågrönt vatten (blont hår blir grönt):

Åtgärd: Flockningsmedel (läs under flockningsmedel). Oftast orsakat av kopparsalter som uppkommer genom korrosion i gamla rörledningar och ibland från vattenkällan.

 

Kävlinge färgbutik AB / Flügger färg / Poolklor.com

Floravägen 54

24439 Kävlinge

www.kavlingefarg.se

Tel: 046-736500

E-post: info@poolklor.com